top of page

34

KERNPLEIN - SPREEKSTEEN

SVEN TASSAERT

Ontwerpend onderzoek naar het herontwikkelen van twee hoekpercelen tot veelzijdige bouw-enveloppes waarbij de originele rooilijn wordt ingesnoerd. De kop van de Vissersstraat werpt zich als gevolg hiervan op als een efemeer plein. Hiertegenover bakent de centrale gevel van de Doolen het ruimtelijk canvas af, waartegen zowel de spontane ontmoeting als het georkestreerd tafereel zich afspeelt. Beide herwerkte percelen voorzien in een gelijkvloerse doorsteek naar een (nog te ontwikkelen) geschakelde, openbare binnentuin. Deze twee tracés verbinden de culturele broedplaats via het plein naar een stel nieuwe, groene longen. De huidige versnippering, deels omgord door hun respectievelijk bouwblok, hergroepeert zich in de toekomst tot twee kleinschalige plantsoenen. De ‘plint’ (het sokkel-volume) huisvest een terughoudende, commerciële of openbare functie (zoals een kiosk, een fietsherstelplaats, een ad valvas, een speakers’corner). Eromheen biedt de vrijgemaakte ruimte zowel zitbanken voor ouderen als een hangplek voor jongeren, verharding met summiere beplanting en een vlaggenmast. Als reminiscentie aan de voormalige rooilijn wordt de bestrating voorzien van een geprononceerde uitzettingsvoeg over de lengte van de gesloopte gevelpartij. De verdieping biedt plaats aan een schrijver in residentie maar fungeert evengoed als uitvalsbasis voor een (plantsoen)conciërge. Bouwmateriaal, aangewend om deze ingreep te concretiseren, dient in eerste instantie ’geoogst’ te worden uit het perceel zélf. Aanvullend uit percelen die vallen onder de uitdoofmaatregel (zone ’rafelranden’). Bij onmogelijk te recupereren materiaal, let men bij aanschaf op de al dan niet duurzame herkomst. Het resultaat ontvouwt zich als een geactiveerd, omzoomd ‘plein’, bezet met terughoudende functies.

Beeld 1: Doel KernPlein

Respectvol t.o.v. het verleden, schurkt het zich enerzijds als inhoudelijke uitbreiding tegen de Doolen aan. Anderzijds faciliteert de oksel van ieder plot de doorstroming naar een nieuwe groenzone. Spreeksteen maakt van een actieve buurt, een verbindend en bezield spectrum. Een voorafname op het vierdimensionale karakter van deze ingreep: achtereenvolgens komen tot het afbakenen van een ‘plek’ in Doel door toepassing van eigen, specifieke vormgevingsprincipes. Wegsnijden van bestaand dorpsweefsel met als oogmerk: het valoriseren van ruimtelijk potentieel aldaar. Het inblazen van een ziel op een culturele pleisterplaats in wording, een toekomstig kruispunt van sociale interactie, natuurbeleving en duurzame, kleinschalige neringdoenerij. De ongedwongenheid van het opzet strekt hierbij tot meerwaarde. Geen schreeuwerige spektakel-architectuur maar gevoelsmatig een quasi natuurlijk overvloeien tussen de ‘de Doolen’ als culturele broedplaats, het hoekperceel links, het hoekperceel rechts en twee nog te ontsluiten groene longen. Deze (vooralsnog) imaginaire as, verbindt op termijn/verbindt omliggend terrein. Bewoners van de ’Altstadt’ zien op wandelafstand een efemeer plein opbloeien. Een geactiveerde zone. Met de Vissersstraat als spiegel-as, schuilt er een verantwoordelijke rol in de twee vrijgemaakte percelen. Enerzijds kunnen zij semi-natuurgebonden worden ingevuld: bijvoorbeeld d.m.v. een conciërge-woning voor een parkwachter. Anderzijds kunnen ze cultureel van inslag zijn: bijvoorbeeld voorzieningen voor een schrijver in residentie. Niks van dit alles laat zich evenwel op eenvoudige vraag tot leven wekken. Onderzoek naar het verwerven van de twee hoekpercelen en het opengooien van exclusief eigenaarschap, aangaande de tot dusver ingesloten achtertuinen, fungeert als wenselijke eerste stap. Aansluitend zorgt een uitgekiende keuze van duurzame, commerciële activiteit, tot het gepast aanzwengelen van een permanent programma op en rond de site en dat met bijzondere aandacht voor de invulling van de twee nieuw opgetrokken volumes. De ‘wachtgevels’ illustreren zowel wat was, alsook de uitbreidbaarheid van het opzet. Een alzijdige ontwikkeling omarmt deze nieuwe ‘plek’ (twee voormalige hoekpercelen) beschermd door de artistieke vrijplaats ‘de Doolen’ en twee parken in wording.

Beeld 3: Doel KernPlein
Beeld 2: Doel KernPlein
P K II Slide 5-page-001.jpg
P K II Slide 2-page-001.jpg
ad_valvas_001.jpg
Beeld 1: Doel KernPlein
integratie.png
Puccini 3-page-001.jpg
rOTOR GOED.png
bottom of page